Acerca de

Estrutura funcional da CEG

Para cumprir cos seus obxectivos fundacionais e prestar servizo da maneira más eficiente posible, a Confederación de Empresarios de Galicia organízase en distintos departamentos, que conforman a súa estrutura funcional. No seu conxunto, eses departamentos constitúen a área executiva da Organización, e dependen directamente da Secretaría Xeral.

ADMINISTRACIÓN

Xestión administrativa.

ASESORÍA XURÍDICA, RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS

Interlocutor coas administración públicas e axentes sociais a través da participación en órganos consultivos da Comunidade Autónoma. 

Elaboración de estudos, informes e propostas en materia laboral e asuntos socioeconómicos. 

Asesoría legal, fiscal e sobre asuntos xurídicos. 

Xestión dos recursos humanos

SERVIZO DE FORMACIÓN, ORIENTACIÓN E EMPREGO (SERFOE)

Promoción do autoemprego. Asistencia a emprendedores. 
 
Formación para o emprego. 

Prácticas en empresas. 

Orientación profesional personalizada. 

Captación de ofertas de emprego.

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMUNITARIA E INNOVACIÓN (SICI)

Axudas públicas e financiamento para empresas.

Apoio á participación en proxectos europeos.

Información e asesoramento sobre políticas europeas de interese empresarial.

Mercado interior europeo: libre circulación de persoas, mercadorías, servizos e capitais.

Procura de socios en mercados internacionais.

Como socios da Rede EURES- T, servizos de apoio e asesoramento aos traballadores e empresas que operan na Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal.

Como membros da Enterprise Europe Network, servizos de apoio á empresa no mercado europeo.

CENTRO DE SEGUIMENTO DE LICITACIÓNS INTERNACIONAIS (SALT)

Información e asesoramento sobre acceso e participación en licitacións internacionais.

Procura de Licitacións de Organismos Multilaterais.

Alertas personalizadas sobre procesos de licitación.

Información sobre Compliance.

Accións de información e difusión sobre licitacións internacionais como vía de internacionalización da empresa galega.

PROXECTO BID4TENDERS

Información e promoción da participación das empresas de Galicia en licitacións.

Procura de oportunidades: licitacións, contratos, ferramentas de procura, socios, provedores etc.

Información personalizada sobre procesos de licitación e procura, de sectores e produtos, segundo as principais clasificacións.

Información sobre o procedemento de cada licitación e acceso á documentación necesaria para participar.

Noticias e reportaxes relacionados coas licitacións como parte da estratexia de internacionalización das empresas.

COMUNICACIÓN

Dirección de comunicación externa e xestión das relacións cos medios. 

Coordinación e edición de publicacións.

GABINETE DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

Información e asesoramento sobre prevención de riscos laborais.

GABINETE TÉCNICO DE IGUALDADE

Apoio técnico e asesoramento no fomento da igualdade laboral na empresa.

SECRETARÍA XERAL

Asistencia á Presidencia. 

Coordinación e supervisión do funcionamento dos departamentos.

Fomento do asociacionismo empresarial.

XESTIÓN ECONÓMICA

Control da xestión económica e orzamentaria.

XESTIÓN INFORMÁTICA

Control da xestión das infraestruturas informáticas e atención ao usuario.

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.