CEG

 

MANIFESTO POLA PROTECIÓN DO SECTOR PESQUEIRO, MARISQUEIRO E DA CADEA MAR INDUSTRIA E NA DEFENSA DO LITORAL GALEGO

MANIFESTO POLA PROTECIÓN DO SECTOR PESQUEIRO, MARISQUEIRO E DA CADEA MAR INDUSTRIA E NA DEFENSA DO LITORAL GALEGO

La Comisión Mar-Industria de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), cofradías de pescadores, industrias transformadoras y conserveras, depuradores de mariscos, bateeiros, y armadores se congregaron en Santiago de Compostela para defender, todos a una, que Galicia debe tener la potestad de decidir sobre su costa.  

La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y el conselleiro del Mar, Alfonso Villares, participaron también en el "Acto pola protección do sector pesqueiro, marisqueiro e da cadea mar-industria e en defensa do litoral galego", una cita que reunió en la Cidade da Cultura a un centenar de representantes de todos los ámbitos de la actividad productiva vinculada al mar.

En el encuentro, se dio lectura a un manifiesto donde el conjunto de la actividad se lamenta del lesivo recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Lei  do Litoral de Galicia. Una decisión que provoca inseguridad jurídica y pone en riesgo la actividad, el empleo y servicios, además de paralizar obras de saneamiento y poner en peligros distintos tipos de servicios.

Por parte del mundo del mar los encargados de transmitir las inquietudes de este conjunto de actividades fueron el presidente de la Federación Galega de Cofradías de Pescadores, José Antonio Pérez Sieira, y la presidenta de la Comisión Mar-Industria de la CEG, Isabel Cañas.

En el manifiesto se defiende el valor fundamental del sector marítimo-pesquero para Galicia, una actividad estratégica que sustenta más de cuarenta mil empleos y generan nueve mil millones de euros de actividad productiva, con un peso que no tiene parangón ni en el resto de España ni en el conjunto de la UE.  

El documento firmado fue suscrito por distintas entidades de la cadena mar-industria de Galicia y se pretende que se extienda entre muchas más, con el objetivo de conformar una fuerte frente común en la defensa del litoral gallego y de que las decisiones sobre este ámbito se puedan tomar desde la comunidad autónoma.

En el acto en Santiago estaban los máximos responsables de la federación gallega y de las tres federaciones provinciales de cofradías de pescadores, así como decenas de patrones mayores y miembros de los cabildos de los pósitos; la cúpula de Anfaco-Cecopesca y de la Cooperativa de Armadores de Oporto de Vigo (ARVI); de Pescagalicia-Arpega; Amegrove; de la Asociación de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade); los palangreros de Orpagu; la Asociación de productores de Rodaballo de Galicia (Aroga); la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (Anmupesca); las redeiras de O Peirao; la Sociedad Cooperativa Santa Uxía de Ribeira; la Federación Galega de la Construcción (Fegacons); y los responsables de la mayoría de los grupos de acciones locales en pesca (GALP), entre otros colectivos y empresas.
 

MANIFESTO POLA PROTECIÓN DO SECTOR PESQUEIRO, MARISQUEIRO E DA CADEA MAR INDUSTRIA E NA DEFENSA DO LITORAL GALEGO

O sector marítimo-pesqueiro ten un valor fundamental para Galicia. Se tivésemos que definir un trazo diferencial da economía galega sobre a española e a europea, este sería a importancia na nosa economía da pesca, do marisqueo e da acuicultura, ao que habería que engadir toda unha importante cadea mar-industria. Unha actividade estratéxica e vital que constitúe o epicentro de todas e cada unha das políticas públicas postas en marcha desde o Goberno galego.

Non existe ningún país europeo no que as actividades primarias do sector pesqueiro e a súa capacidade de indución de actividade industrial teñan un peso tan relevante no PIB, acadando o complexo mar-industria o 4,8% (o sector extractivo chega ao 2,1%) e englobando a nivel laboral a máis de 50.000 persoas con empregos directos. Este conxunto de datos leva a que o Valor Engadido Bruto que xera a pesca e a acuicultura sexa en Galicia 25 veces superior ao da Unión Europea e máis de seis veces superior ao de España. 

As últimas “Táboas Input-Output da Pesca-Conserva Galegas 2019” certifican que desde 2011 o valor da produción do sector ascendeu preto dun 50% e que a suma da actividade da cadea extractiva, do mar-industria e do comercio exterior pesqueiro de Galicia roldouse os 9.000 M€ en ingresos, acadando a cifra máis alta na historia. Ademais, certifícase que nove de cada dez actividades económicas na comunidade relaciónanse coa pesca e a cadea mar-industria.

A pesca, entendida como actividade económica xerada pola extracción, a acuicultura mariña, a piscicultura, o marisqueo e todo o procesado dos produtos pesqueiros, marisqueiros e acuícolas, é considerada polo Goberno de Galicia como un sector estratéxico, tanto polo seu peso económico como pola súa dimensión social.

Así, a publicación por parte do Goberno do Estado dos Plans de Ordenación do Espazo Marítimo (POEM), non contaron cun diálogo coas CCAA e os sectores implicados.

Lembrar que a Lei 4/2023, do 6 de xullo, de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia (en adiante, LOXILGA) recoñece entre os fins perseguidos, o apoio ao sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola de Galicia, mediante accións de ordenación do litoral que favorezan o mantemento das poboacións litorais que viven do mar e garantan o desenvolvemento das súas actividades por medio da explotación sustentable, equilibrada e responsable dos recursos, baseada nun asesoramento científico sólido e tendo en conta os aspectos ambientais, económicos e sociais

A lei recoñece o uso pesqueiro, marisqueiro e acuícola como estratéxico e prioritario para o desenvolvemento sustentable do litoral, e así o dispoñerán os plans de ordenación do litoral que se aproben, os cales establecerán un réxime de zonificación e de uso que garanta o acceso e a permanencia das embarcacións galegas aos caladoiros cuxa regulación sexa de competencia autonómica. 

Asemade, velarase pola sustentabilidade deste sector marítimo-pesqueiro a través do informe de impacto económico e social, como unha das principais ferramentas desta lei.

Deste xeito, as actuacións que pretendan levarse a cabo no litoral de Galicia por calquera suxeito público ou privado, susceptibles de interferir no exercicio das competencias exclusivas da Comunidade Autónoma de Galicia, ben directamente ou ben por efecto da interacción terra-mar, deberán contar con dito informe de carácter previo e, se for o caso, adoptar ou exixir a adopción de medidas preventivas ou reparadoras, de conformidade cos criterios de sustentabilidade do litoral que se determinen.

O pasado 10 de outubro, o Goberno central en funcións anunciou a interposición dun recurso de inconstitucionalidade ante o Tribunal Constitucional, contra a LOXILGA.

A suspensión da lei supón a paralización das concesións no litoral e dos sistemas de depuración de augas, poñendo en risco a viabilidade de preto de 4.000 edificacións e centos de empresas que operan na costa, e prexudicando directamente a millón e medio de galegas e galegos que viven na nosa costa.

É importante lembar que a LOXILGA se puxo en marcha para poñer fin a situacións incomprensibles que trataban de borrar toda presencia humana do litoral e que se aprobou para aportar seguridade xurídica ás empresas.

Desde Galicia non se entende a decisión do Goberno Central en funcións de recurrir a lei e de atacar as competencias de Galicia. Non se trata dunha lei política, senón dunha lei que persegue a xestión sustentable, no ambiental e no socioeconómico, da costa de Galicia promulgada desde onde mellor se coñece, Galicia.

Finalmente os asinantes deste MANIFESTO amosamos o noso apoio ao sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola de Galicia, e ás accións de ordenación do litoral que favorezan o mantemento das poboacións litorais que viven do mar, garantindo o desenvolvemento das súas actividades por medio da explotación sustentable, equilibrada e responsable dos recursos, baseada nun asesoramento científico sólido e tendo en conta os aspectos ambientais, económicos e sociais.

Así mesmo, manifestamos o noso rexeitamento ao recurso de inconstitucionalidade presentado contra a LOXILGA instando ao Goberno central a reconsiderar a súa decisión, xa que pon en perigo o recoñecemento do uso pesqueiro, marisqueiro e acuícola como estratéxico e prioritario para o desenvolvemento sustentable do litoral de Galicia.

TwitterFacebook

Utilizamos cookies en nuestro sitio web para admitir características técnicas que mejoran su experiencia de usuario

También utilizamos servicios de análisis y estadísticas.