CEG

 

A CEG insta ao Goberno a tomar medidas urxentes para evitar o colapso das empresas que contraten coas administracións públicas

Contratación pública
A Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) insta o Goberno a tomar medidas urxentes para evitar o colapso das empresas que contraten coas administracións públicas, situación que poñería en xaque a execución dos Fondos Europeos e a recuperación económica e o emprego.
 
Desde mediados de 2021 -e motivado polas consecuencias da pandemia agravadas pola invasión de Ucraína-, as compañías galegas veñen soportando unha conxuntura de escaseza de materias primas e materiais e de escalada de prezos extraordinaria que lles condicionou a execución e o custo das obras e servizos contratados coas administracións, xerándolles por iso unha elevada inseguridade á hora de presentar ofertas e subscribir os respectivos contratos.
 
A contratación pública supón unha porcentaxe moi importante do PIB galego e está chamada a ser unha das claves da recuperación. Así, durante os próximos anos será moi importante o número de contratos a executar, tendo en conta os recursos e investimentos previstos cofinanciados en gran parte polos Fondos da Unión Europea. Por iso é polo que a propia Comisión Europea, consciente diso, recomendase que non se penalice ás empresas polo incumprimento dos prazos e que os Estados membros atopen solucións #ante esta escalada de prezos e escaseza de demanda.
 

Contratos públicos

A falta de estabilidade e as subidas observadas nos prezos requiría medidas urxentes que contribuísen a equilibrar os contratos e que permitisen o seu cumprimento. Neste sentido, o pasado mes de marzo, publicouse a Real Decreto-lei 3/2022, do 1 de marzo, modificado pola Real Decreto-lei 6/2022, que incorpora medidas excepcionais en materia de revisión de prezos nos contratos públicos de obras do Sector Público Estatal.Pero as medidas recollidas nesas normas adoecen dun carácter certamente limitado que, de non ampliarse, non darán unha saída real e suficiente á situación.
 
Así é que a organización empresarial galega propón as seguintes actuacións para a súa corrección:
 
-Incorporar o custo da enerxía -que pode supoñer ao redor do 30% dos custos nalgunhas obras-, e resulta básica para materiais como o cemento, o aceiro, o betume, o ladrillo ou os materiais cerámicos. O mesmo ocorre cos hidrocarburos no uso da maquinaria empregada pola industria construtiva.
 
-Ampliar os materiais recolleitos na Real Decreto-lei -agora mesmo limitado aos siderúrxicos, bituminosos, aluminio ou cobre-, deixando fose outros moitos que teñen unha incidencia de suma importancia en moitas obras e cuxo prezo está a ser inasumible (plásticos, madeira, cerámico…, etc).
 
-Aclarar se a mencionada norma aplícase ás obras de duración inferior a un ano, xa que, en caso de non ser así, deixaríanse fóra a maioría dos contratos do tecido produtivo galego.
 
-Ampliar a revisión para outro tipo de contratos públicos, como os de servizos e que están a sufrir a escalada de prezos do mesmo xeito que os contratos de obra pública e que non estarían amparados pola norma.
 
Así as cousas, a Confederación de Empresarios de Galicia aprema ao Executivo a que adopte as medidas oportunas para o establecemento dun sistema que permita considerar as variacións que poidan poñer en risco a execución de calquera contrato público -con independencia da súa natureza ou da administración responsable do mesmo-; que teña en conta o prezo de todos os factores que inflúen na configuración dos custos; e que non deixe fose insumos tan importantes como a enerxía ou os combustibles.
 
Dar cumprimento á premisa anterior pasa, segundo a organización empresarial galega, pola modificación da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, recuperando o sistema de cláusulas de revisión de prezos con carácter xeral; e pola derrogación da Lei 2/2015, do 30 de marzo, de desindexación da economía.
 
 
 
TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.