CEG

 

A CEG e a Xunta de Galicia colaborarán no deseño dunha oferta de FP adecuada ás necesidades do mercado laboral

Encuentro del presidente de la CEG con el conselleiro de Educación, Román Rodríguez
Encontro do presidente da CEG co conselleiro de Educación, Román Rodríguez

A Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) e a Consellería de Cultura, Educación y Universidad colaborarán no deseño dunha oferta de FP que adecúe o sistema educativo ás necesidades que marca o mercado laboral, buscando reducir o grave desaxuste existente. 

A demanda dun sistema educativo que se anticipe ás esixencias do tecido produtivo, coa finalidade de ir parello á realidade empresarial, abordouse nun encontro entre o presidente da patronal galega, Juan Manuel Vieites, e o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez.

E é que segundo Vieites, “o sector empresarial está a verse transformado nos últimos tempos a unha velocidade vertixinosa, debido principalmente á evolución tecnolóxica e dixital, o que conleva grandes cambios tanto nas formas de producir como nas modalidades de prestación de servizos e actividades, e por tanto cambios nos perfís profesionais que deben dar cobertura ás novas necesidades laborais que se están xerando nas empresas. Esta revolución tecnolóxica e dixital viuse acelerada pola pandemia mundial do  Covid 19, convertendo á tecnoloxía no soporte habitual para reunións, educación, comercio, formación, forma de contacto entre equipos e profesionais, espazos de traballo virtuais marcados polo teletraballo, etc”. 

Así mesmo, o presidente da CEG manifestou que “estes cambios aos que asistimos teñen un alto impacto nos perfís profesionais requiridos polas empresas e supoñen ademais unha polarización na estrutura do emprego, derivando por unha banda nunha carencia de profesionais especializados principalmente no ámbito dixital e tecnolóxico, e por outra nun gran número de profesionais cuxo traballo xa non é necesario no ámbito empresarial ou o é en menor medida”.

#Ante esta realidade, a organización empresarial galega propón unha revisión do sistema da formación regrada; tanto no ámbito universitario, xa que “é necesario minimizar o desaxuste que se observa entre a oferta e a demanda de  cualificaciones, o que fai necesario unha redución do número de prazas en determinados graos universitarios que non teñen demanda nin se adaptan hoxe ás necesidades do mercado laboral, e doutra banda unha maior flexibilidade e rapidez á hora de lanzar ou modificar titulacións coa finalidade de que consigan dar respostas ás necesidades empresariais e sociais do momento e do futuro”; como no ámbito da Formación Profesional, no que “sería desexable revisar as  cualificaciones profesionais para as cales se fai necesario ampliar as titulacións, por detectar necesidades laborais no tecido empresarial”, segundo o presidente da CEG.

Así mesmo, é preciso fomentar e incrementar a creatividade, a innovación e o espírito emprendedor desde o ámbito educativo en todos os niveis de educación e formación e implementar programas que desenvolvan  as habilidades non cognitivas do alumnado.

Polo que respecta á Formación Profesional Dual, e nunha comunidade autónoma no que o tecido produtivo está conformado nun 95% por  minipymes, é máis que necesario que a Administración, coa colaboración dos axentes sociais, poida servir de catalizadora da posta en marcha efectiva deste tipo de formación, que na práctica non se está podendo aplicar en moitos sectores produtivos. Desta forma é necesario dar visibilidade e lograr unha maior repercusión mediática da mesma; ampliar a súa oferta formativa coa finalidade de que poida ser unha opción válida, real e atractiva para o futuro alumnado; e potenciar modelos de formación profesional dual adaptados ás características diversas do sistema produtivo galego.

Igualmente é necesario revisar o funcionamento da Formación Profesional Básica ( FPB) e ampliar novos programas da mesma coa finalidade de enriquecer a oferta e aumentar o seu atractivo.


Formación para colectivos específicos

Noutra orde de cousas, é imprescindible  recualificar e formar ás persoas de maior idade, ás que a crise económica que deixa esta pandemia faralles máis difícil a súa reinserción no mercado laboral; así como programar plans formativos específicos para persoas mozas, que faciliten a súa inclusión no mercado laboral.

Necesidades formativas específicas

No documento que lle remitiu o presidente da CEG ao conselleiro de Educación tamén se recollen necesidades formativas específicas xa que é preciso reforzar de forma urxente as capacidades dixitais das persoas traballadoras e desempregadas e potenciar as titulacións relacionadas coa familia de Informática e Comunicacións con especial fincapé en redes, aplicacións web e  ciberseguridad na contorna das tecnoloxías da información.

Ademais, a patronal galega ha posto o foco nas formacións específicas máis demandadas por algúns sectores do tecido produtivo, como son os técnicos en transformación dixital; os profesionais interdisciplinares en tecnoloxías 4.0; os técnicos en transporte e loxística; os expertos en publicidade, márketing e titulacións relacionadas con e- commerce; os auxiliares e técnicos sanitarios; os expertos en servizos á comunidade; os técnicos en actividades físicas e deportivas no medio natural; os expertos para automoción; os técnicos en xoiería; e as titulacións relacionadas coas explotacións gandeiras e agrícolas, incluíndo a xestión integral das mesmas e dentro da industria agroalimentaria.

Así mesmo, en relación aos ciclos dentro da familia de Hostalería, a CEG considera necesario incrementar a oferta de Actividades de Panadería e Pastelería, Dirección de Cociña e de Servizos de Restauración, así como de Dirección de Aloxamentos Turísticos; tamén e dada a importancia do sector da industria alimentaria nalgunhas zonas de Galicia, opina que é preciso fomentar a impartición de ciclos de elaboración e conservación de materias primas tanto vexetais como lácteas, cárnicas ou de pesca.

Por último, a patronal galega tamén lle demandou á Xunta de Galicia formación e mellora no desenvolvemento e manexo das habilidades brandas, cruciais no mundo laboral, tales como traballo en equipo, habilidades comunicativas, interpersoais, sociais, adaptabilidade, actitude positiva, responsabilidade, etc; e a formación permanente en idiomas, especialmente o inglés polo seu carácter universal no ámbito empresarial e dominante nos negocios, nunha contorna onde as empresas son cada vez menos locais e máis globais.

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.