Acerca de

Órganos de goberno

A CEG é unha entidade privada, rexida por distintos órganos de goberno, cuxa renovación se realiza de forma democrática cada catro anos, segundo recollen os estatutos da Organización.

ASAMBLEA XERAL

É o máximo órgano de goberno e decisión da CEG. A Asamblea está formada polos representantes da totalidade de organizacións empresariais integradas, e entre as súas principais funcións atópanse:

 • Elección do presidente da CEG.
 • Aprobación dos programas e plans de actuación.
 • Aprobación de orzamentos.
 • Ratificación dos acordos de integración de organizacións sectoriais.
XUNTA DIRECTIVA

É o órgano colexiado de normal goberno, xestión, administración e dirección da CEG. Entre outras funcións, son competencia da Xunta Directiva a elaboración dos orzamentos, acordar a constitución de comisións temporais de traballo e propor á Asamblea a formación de comisións especializadas de carácter permanente.

Segundo establecen os estatutos da Organización empresarial, son membros integrantes da Xunta Directiva:

 • O presidente da CEG.
 • Os expresidentes da CEG.
 • Os presidentes das Confederacións Provinciais.
 • Vogais representantes das organizacións integradas na CEG.
COMITÉ EXECUTIVO

Como órgano permanente de goberno da CEG, o Comité Executivo é o encargado da dirección das actividades da Organización, así como de velar polo funcionamento eficaz dos servizos que se ofrecen á comunidade empresarial.

Son membros do Comité Executivo:

 • O presidente.
 • Os vicepresidentes.
 • Dous vogais propostos por cada Confederación Provincial, de entre os membros da Xunta Directiva.
 • Dous vogais designados polo presidente da CEG.
PRESIDENCIA

O presidente da CEG, elixido cada catro anos pola Asamblea Xeral, é o máximo representante da Organización empresarial. Convoca e preside as reunións da Asamblea Xeral, a Xunta Directiva e o Comité Executivo, e é a súa responsabilidade velar polo cumprimento dos acordos adoptados.

ÓRGANOS DE ASESORAMENTO

Os órganos de goberno da CEG contan, para o desenvolvemento normal das súas funcións, coa colaboración dos órganos de asesoramento:

 • Xunta de vicepresidentes, conformada polos presidentes das Confederacións Provinciais de Empresarios de Galicia. 
 • Consello Asesor, conformado por un nutrido grupo de representantes das máis importantes empresas de Galicia. No mesmo intégranse: Banco de Sabadell, Nueva Pescanova, Gadisa, Abanca, Accenture, CaixaBank, Jealsa Corporación, Corporación Hijos de Rivera, El Corte Inglés, Fundación Empresa-Universidad Gallega, Leite Río, Luckia Gaming Group, Copasa, Grupo Valtalia, Vegalsa, Carrefour, Froiz, Inditex, Mercadona, Grupo Pérez Rumbao, R, Grupo Nogar, Ence, Santander, Televés, Cafés Candelas, Civis Global, Congalsa, Fundación Inade, Gdoce, Ufd, Construcciones Ramírez, Grupo Davila, Nortempo, Terras Gauda y Plexus.
 • Comisións de traballo especializadas, de carácter temporal ou permanente, para o estudo e análise da realidade socioeconómica de Galicia.
NORMATIVA APLICABLE E ESTATUTOS
 • Lei 19/1977, de 1 de abril, sobre regulamento do Dereito de Asociación Sindical.
 • Real Decreto 416/2015, de 29 de maio, sobre Depósito de estatutos das organizacións sindicais e empresariais.
 • Lei 17/2008, de 29 de decembro, de Participación institucional das organizacións sindicais e empresariais máis representativas de Galicia.
 • Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.
 • Estatutos da CEG.

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.